Bij het verlenen van de diensten in de coachpraktijk verwerkt Veerkracht Tineke Postma uw persoonsgegevens. Onder verwerken van de persoonsgegevens wordt o.a. verstaan: het verzamelen, opslaan, vastleggen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Europese wetgeving, die rechtstreekse werking binnen de Europese Economische Ruimte heeft. Per 25 mei 2018 vervangt deze regelgeving de Wet bescherming Persoonsgegevens.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Mevrouw C.J. Postma-van Dam, coach Veerkracht Tineke Postma

Stevinhof 25

7424 AG Deventer

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van de diensten van Veerkracht Tineke Postma verstrekt u mij uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen.  Dit kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via de website, email, telefonisch op of andere wijze. Ook kan het voorkomen dat uw gegevens via een derde aan mij wordt verstrekt in het kader van een coachtraject.

Persoonsgegevens

Veerkracht Tineke Postma verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres, telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • CV
 • Competenties en interessegebieden
 • Gespreksverslagen

Doeleinden

Veerkracht Tineke Postma verwerkt bovenstaande persoonlijke gegevens om diensten aan u te kunnen leveren. Ik gebruik uw gegevens bijvoorbeeld om op uw verzoek een offerte te doen en vervolgens uitvoering te geven aan de overeenkomst, de relatie met u te onderhouden in relatie tot het traject of om een factuur te zenden. Ook worden de gegevens gebruikt om informatieverzoeken te beantwoorden; het is dan gerechtvaardigd om uw persoonsgegevens daartoe te verwerken.

U kunt denken aan:

 • Contact onderhouden
 • Een op maat afgestemd coachtraject kunnen bieden
 • Informeren over wijzigingen van diensten en producten
 • Beheer van het cliĆ«ntenbestand
 • Administratief verwerken in cliĆ«ntvolgsysteem
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers
 • Verbeteren dienstverlening
 • Facturering
 • Geschillen
 • Nakoming wettelijke verplichtingen

Verstrekking aan derden

In het kader van de dienstverlening van Veerkracht Tineke Postma kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden, zoals onderaannemer, testbureaus of andere derden die worden ingeschakeld bij het coachtraject. Deze derden mogen uw persoonlijke gegevens slechts verwerken voor de doeleinden, die bijdragen aan het coachtraject. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Veerkracht Tineke Postma gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen van het traject te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten langer worden bewaard, indien dit wordt vereist door de wettelijke bewaarplicht, zoals de fiscale bewaarplicht.

Beveiliging gegevens

Veerkracht Tineke Postma neemt de bescherming van uw gegevens serieus en er worden passende maatregelen om verlies en oneigenlijke toegang tegen te gaan. Gegevens op papier worden in een afsluitbare kast bewaard en na de bewaartermijn vernietigd middels een papierversnipperaar.

Uw rechten

U heeft het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens in te zien. Na ontvangst van uw schriftelijke verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien hieruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen of te verwijderen.

Ook kunt u mij verzoeken om overdracht van uw gegevens en kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Tineke Postma

Stevinhof 25, 7424 AG Deventer/mobiel 06-46436258/ info@veerkracht-tinekepostma.nl

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens laat het mij vooral weten. Mochten wij er samen niet uit komen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad u aan om geregeld deze verklaring te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20-09-2021